Meyendorff panikhida

Panikhida for Protopresbyter John Meyendorff

July 22, 2012